Politika privatnosti

I Opšti podaci i podaci o rukovaocu koji obrađuje podatke o ličnosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti pre nego što obavite kupovinu.

Zdrava hrana Đurđevak BG94, sa sedištem na adresi: Vladetina 8, 11000 Palilula, matični broj: 65219522, PIB: 111142808 poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – korisnika platforme, potencijalnih korisnikačije lične podatke prikuplja i obrađuje (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Prikupljanje, obrada i čuvanje Ličnih podataka Đurđevak sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).

Kako smo svesni da je privatnost važna za Vas i kako bismo zaštitili privatnost Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo doneli i objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Vašim Ličnim podacima. S tim u vezi, Politika privatnosti prikazuje našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka, bilo da ih prikupljamo direktno od Vas, od trećih lica, prilikom Vaše posete našoj platformi, putem Vaše pisane ili usmene komunikacije sa nama ili iz drugih izvora. U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate u svakom trenutku na mail office@zdravahranadjurdjevak.rs

Hvala na poverenju!

II Osnovni pojmovi i Lični podaci koje obrađujemo

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

„Osetljivi podaci“ odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Mi ne prikupljamo Vaše Osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Mi prikupljamo Lične podatke lica starijih od 15 godina i to samo za svrhu korišćenja usluga informacionog društva, shodno odredbi člana 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

III Načela obrade Ličnih podataka

Molimo Vas da imate u vidu da Mi, u svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, postupamo na sledeći način:

  1. Lični podaci će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“);
  2. Lični podaci će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene ovom Politikom Privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
  3. Lični podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
  4. Lični podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“), a Vas molimo da nas uvek obavestite o promeni Vaših Ličnih podataka;
  5. Lični podaci će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);

Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

IV Lični podaci koje prikupljamo i obrađuje o Vama
Lične podatke koje prikupljamo, obrađujemo i čuvamo jesu sledeći:

  • ime i prezime;
  • adresa prebivališta/adresa za isporuku robe i dostavu računa (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
  • e-mail adresa;
  • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona;
  • ostali lični podaci navedeni u Politici o kolačićima koja je dostupna na Platformi.

V Način prikupljanja Ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

Prilikom kupovine robe

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji robe sa trgovcem, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora (uključujući isporuku robe, dostavljanje specifikacije porudžbine, računa za kupljenu robu, kao i drugih dokumenata koja se odnose na ugovor o kupoprodaji, dostavljanje obaveštenja da je pošiljka spremna za slanje odnosno preuzimanje na tačno određenoj adresi/lokaciji, dostavljanje garantnog lista, dostavljanje identifikacionog koda za preuzimanje pošiljke itd), u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke, koje podatke unosite prilikom kupovine robe i izbora opcije „Nastavi bez naloga“: ime i prezime, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, email adresa.

U slučaju da želite da se račun pošalje na adresu koja se razlikuje od adrese za isporuku robe, molimo Vas da nam dostavite sledeće Lične podatke lica kojem se roba isporučuje: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona), kao i Lične podatke lica kojem se račun dostavlja: ime i prezime, e-mail adresa. 

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da omogućimo zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe sa trgovcem, što uključuje i izdavanje računa.

1. Prilikom ostvarivanja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora i povraćaj proizvoda, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd)

Shodno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji robe sa trgovcem, Vi imate različita zakonska prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.). S tim u vezi, a kako bismo mogli da Vam omogućimo realizaciju Vaših prava i kako bismo Vas obavestili da smo primili Vaš zahtev za realizaciju Vaših zakonskih prava, nezavisno od činjenice da li ste registrovali svoj nalog na našoj platformi ili ne, potrebno je da nam otkrijete Vaše Lične podatke i to sledeće: ime i prezime; pol; broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona; adresa prebivališta/adresa sa koje se preuzima roba (ulicu i broj, broj pošte i mesto), e-mail adresa, kao i broj Vašeg tekućeg računa. U tom slučaju, broj Vašeg tekućeg računa ćemo otkriti trgovcu, radi povraćaja novca, kao i ime, prezime, i adresu.

U koliko želite da vratite robu iz nekog razloga, povraćaj je moguć u roku od 15 dana i potrebno je da nas kontaktirate na mail office@zdravahranadjurdjevak.rs ili na broj telefona 0642832575

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam omogućimo realizaciju Vaših zakonskih prava.

U cilju ostvarivanja Vaših zakonskih prava (npr. odustanak od ugovora i povraćaj proizvoda), Mi određene Lične podatke otkrivamo kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog/fiksnog telefona).

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dve godine od ostvarivanja Vašeg zakonskog prava.

.

Vaš Đurđevak